Vilkår og forretningsbetingelser

Vilkår og forretningsbetingelser i webshoppen https://brochurevideocard.dk

Alle priser angivet her på hjemmesiden https://brochurevideocard.dk er eksklusive. Dansk moms og danske afgifter. Kontrakter og aftaler indgås efter dansk lovgivning.


Aftale indgåelse:

Der indgås kontraktlig aftale imellem dig og https://brochurevideocard.dk. Der kan dog indgås skriftlig aftale via e-mail, om design af layout af Brochure Video Card. Kontrakten er bindende for den fastsatte produkt, som er bestilt på https://brochurevideocard.dk, og kan kun bringes til ophør inden for perioden, såfremt der indtræder misligholdelse fra en af parternes side, eller parterne begge underskriver et dokument, der formulerer hvorledes kontrakten kan ophæves.


Fortrydelsesret:

Du har ingen fortrydelsesret, varen du bestiller er bestillings varer, som du har godkendt inden produktions start.

Du kan fortryder dit køb, indenfor 24 timer efter ordreafgivelse, og produktet ikke er sat i produktion.

Du kan fortryde aftalen indtil 24 timer efter aftalens indgåelse, ved at give https://brochurevideocard.dk besked herom. Er der tale om en haste opgave eller anden opgave som ønskes løst inden for 24 timer fra ordreafgivelse, fraskriver du fortrydelsesretten. Hvis du fortryder aftalen inden for fortrydelsesfristen, hæfter du ikke for det i aftalen aftalte beløb. Dog hæfter du for den tid, afregnet til normal timepris efter gældende takster, og de materialer, samt ydelser fra evt. tredjemand, der er brugt i tiden mellem aftaleindgåelsen og opsigelsen.


Tilbud:

Alle priser er angivet uden moms med mindre andet er angivet.

Aftale er indgået, når din accept er modtaget af https://brochurevideocard.dk. Enten via vores Webshop, eller via e-mail.

Anmodning fra dig om grafisk udkast/layout af brochurevideo card til fremsendelse eller afleveret til dig, betragtes som en ordre, og vil derfor blive faktureret, såfremt det i sidste ende viser sig at du vælger en anden leverandør.

Grafisk udkast/layout tilhører https://brochurevideocard.dk indtil godtgørelse herfor er indbetalt på https://brochurevideocard.dk konto. Billeder og design. er ophavsret beskyttet af https://brochurevideocard.dk og kan erhverves mod særskilt vederlag.

Tilbud er betinget af, at materiale og processer kan bearbejdes, som forudsat på Websiden.

Priserne angivet på https://brochurevideocard.dk Webshop er de aktuelle priser.


Krav til dig:

Med mindre andet er aftalt, er det din ansvar at levere tekst og illustrationer, der skal bruges i det færdige produkt. Du skal straks, på opfordring af https://brochurevideocard.dk udlevere de oplysninger, der er nødvendige for udførelse af de aftalte ydelser. Det er dit ansvar at læse korrektur på leverede udkast/layouts indenfor 24 timer.

Ophavsret og immaterielle rettigheder:

Materiale udarbejdet af https://brochurevideocard.dk illustrationer, tekst, ideer og lignende udarbejdet af https://brochurevideocard.dk tilhører https://brochurevideocard.dk. Alt materiale udarbejdet af https://brochurevideocard.dk er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning. Dvs., at både digital og analog kopiering af tekst, billeder, lyd og grafik er forbudt, medmindre der er indgået specifik aftale herom med https://brochurevideocard.dk.


Brugsret:

Du erhverver brugsrettigheden til det færdige produkt, når dette er fuldt betalt. Du må ikke videregive hele eller dele af det færdige produkt til tredjemand uden forudgående skriftlig aftale herom.

https://brochurevideocard.dk forbeholder sig retten til at opkræve særskilt vederlag, såfremt kunden ønsker at videregive brugsretten til tredjemand. Brugsretten omfatter kun brug af materiale, tekst, illustrationer og lignende til brug i det leverede produkt. Ophavsretsbeskyttet materiale leveret af https://brochurevideocard.dk må ikke modificeres, bruges i anden sammenhæng, end det i henhold til aftalen tilsigtede. Ønsker du at erhverve rettigheder udover brugsretten til det færdige produkt, kan dette kun ske ved særskilt, skriftlig aftale og ved særskilt vederlag for overførelsen af rettighederne.


Materiale leveret af dig:

For materiale leveret af dig, er det udelukkende dit ansvar, at dette materiale ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder i form at ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, mønstre og foto-rettigheder, eller andre rettigheder, ved anvendelsen og bearbejdningen af det afleverede materiale, samt at materialet ikke er i strid med gældende lovgivning i det eller de områder, som materialet er rettet mod. Det anførte gælder såvel hver enkelt del af det afleverede materiale som det samlede produkt. Endvidere vil såkaldte trykklare filer blive produceret direkte uden nogen form for reklamation, såfremt det er dine egne materialer der er blevet anvendt til at færdiggøre det endelige produkt, eksempelvis billedfiler der er blevet forstørret eller anden form for trykklar fil, som ikke er leveret i korrekte farver eller anden form for data fejl.


Mangler:

https://brochurevideocard.dk har intet ansvar for fejl, som du ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

Du er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer du for sent, mistes adgangen til at gøre manglen gældende.

https://brochurevideocard.dk hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til din egen tilvejebringelse til designet af produktet.

Det er dit eget ansvar at læse korrektur på eventuelle layout eller lignende, som er blevet tilsendt eller udleveret til dig eller, som du har fremsendt til https://brochurevideocard.dk

https://brochurevideocard.dk fraskriver sig et hvert ansvar, hvad angår korrekturlæsning eller anden form i den henseende. Denne del ligger 100% hos dig, og kan derfor på ingen måde føres tilbage til https://brochurevideocard.dk

Betaling med kreditkort:

Vi tager imod følgende kreditkort: Dankort Visa, Visa, Mastercard,


Depositum:

Ved ordre afgivelse på Webshoppen forbeholder https://brochurevideocard.dk sig retten til at opkræve et depositum på 50 procent af den forventede slutpris. For aftaler om ydelser og produkter, vil der bliver opkrævet en beløb på 50%. Samtidig har https://brochurevideocard.dk ret til at sætte arbejdet i bero, indtil det ønskede depositum er i hænde, og leveringsdatoen udskydes tilsvarende antal arbejdsdage.


Betaling af restbeløb:

Ved levering fremsendes en faktura på restbeløbet. Rettidig betaling skal foreligge seneste 3 dage efter fakturadatoen. Betaling foregår ved kontant betaling eller ved bankoverførelse til den på fakturaen oplyste bankkonto.

Såfremt betaling ikke foreligger rettidigt forbeholder https://brochurevideocard.dk sig retten til at tillægge, pr. påbegyndte måned, morarenter på 2% af fakturaens pålydende samt et rykkergebyr på kr. 100,00. Betaling skal foreligge i dansk valuta.

Ved manglende rettidig betaling, stoppes alle igangværende aktiviteter og ingen nye påtages, indtil aftalte betaling foreligger til fulde. Sker dette ikke vil sagen i sidste ende overdrages til inkasso.


Levering:

Levering og Godkendelse:

Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med dig, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer i leveringen fra leverandøren side.

Ved disse forsinkelser har https://brochurevideocard.dk ret til en forlængelse af leveringstiden og du vil blive orienteret via mail om den nye leveringstidspunkt.

Med Post Danmark, DHL og GLS: Fragt og leverings omkostninger til opgivne leveringsadresse i Danmark. Levering af varer anses for sket, når køber har fået varen udleveret. Risikoen for købte varer overgår til køber på leveringstidspunktet. Forsendelse af varer håndteres af Post Danmark, DHL eller af GLS.


Leveringstid:

Varen du bestiller er bestillings varer, med en leveringstid efter godkendt udkast 3 til 4 uger efter ordreafgivelse. Den endelige ordre leveringstid vil blive givet af os via e-mail.


Fortrydelsesret:

Du har ingen fortrydelsesret, varen du bestiller er bestillings varer, som du har godkendt inden produktions start. Du kan fortryder dit køb, indenfor 24 timer efter ordreafgivelse, og produktet ikke er sat i produktion.

Du kan fortryde aftalen indtil 24 timer efter aftalens indgåelse, ved at give https://brochurevideocard.dk besked herom. Er der tale om en haste opgave eller anden opgave som ønskes løst inden for 24 timer fra ordreafgivelse, fraskriver du fortrydelsesretten. Hvis du fortryder aftalen inden for fortrydelsesfristen, hæfter du ikke for det i aftalen aftalte beløb. Dog hæfter du for den tid, afregnet til normal timepris efter gældende takster, og de materialer, samt ydelser fra evt. tredjemand, der er brugt i tiden mellem aftaleindgåelsen og opsigelsen.


Tilbagebetaling af købsbeløbet:

Hvis du fortryder dit køb, indenfor 24 timer efter ordreafgivelse, får du naturligvis det aconto beløb, du har indbetalt til os tilbage, på nær eventuelle Design omkostninger, som vi har lavet til dig i forbindelse med ordren.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.


Reklamationer:

Reklamationer på produkter købt her i webshoppen:

Reklamation, vedrørende fejl og mangler, afgivet inden produktet er godkendt af dig eller inden du distribuerer produktet, afhjælpes vederlagsfrit, såfremt fejlen eller manglen ligger inden for det oprindeligt aftalte produkts omfang.

https://brochurevideocard.dk forbeholder sig retten til at opkræve ekstra betaling for udbedring af fejl og mangler opdaget efter produktet er leveret. Såfremt den pågældende fejl kunne/burde have været opdaget af dig, ved fremsendelse af layout eller design er blevet godkendt, og inden opgaven er blevet sat i produktion.

Transportskadede varer og fejlleveringer:

Hvis en vare er defekt, transportskadet, bedes du hurtigst muligt og inden for rimelig tid sende varen retur. I det tilfælde at varen er beskadiget under transport, bedes du straks ved modtagelsen gøre transportøren opmærksom på, at varen er transportskadet.


Ansvarsbegrænsning:

https://brochurevideocard.dk er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab, som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af https://brochurevideocard.dk med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag:

Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftalte indbetaling, der har givet anledning til at kravet rejses. https://brochurevideocard.dk skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes, at produkter og ydelser leveret af https://brochurevideocard.dk ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af, at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra https://brochurevideocard.dk side.

https://brochurevideocard.dk kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leverede produkt. Hvis https://brochurevideocard.dk har bidraget til formuleringer og illustrationer, påhviler det dig at godkende dette inden offentliggørelse. Når du har godkendt produktet til produktion, har https://brochurevideocard.dk ingen ansvar for fejl, mangler samt evt. uforudsete følger af brugen af produktet. Ansvaret for produktets videre anvendelse påhviler alene dig. https://brochurevideocard.dk har ikke ansvaret for internet/mail eller fragt leverancer. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra https://brochurevideocard.dk


Force majeure:

Såfremt https://brochurevideocard.dk ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse, som følge af forhold, der ligger udenfor https://brochurevideocard.dk kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leveringer fra tredjemand, eller lignende skal https://brochurevideocard.dk være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe sådanne situationer består.

https://brochurevideocard.dk kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab kunden måtte lide som følge af ovennævnte og lignende situationer.